3/30/2018

[Coding] E-Sys 3.32.x


E-Sys 3.32.x 의 나오면서 

윈도우10 이하 미지원 및 

3.32.1 이후 버전부터 64비트 운영체제만 지원 

앞으로 보다 쾌적한 코딩환경으로 바뀌는건 좋지만 

32비트 및 윈도우10이하 버전 미지원이로 

상당한 변화 및 혼란이 예상됩니다.
E-Sys Version 3.33.0  64bit (build 53640) 2018-09-18  

PSdz 5.07.01 


E-Sys Version 3.33.0  32bit (build 53640) 2018-09-18  

PSdz 5.07.01 


E-Sys Version 3.32.1  64bit (build 52333) 2018-03-23  

PSdz 5.06.01 


E-Sys Version 3.32.1  32bit (build 52333) 2018-03-23  

PSdz 5.06.01 


E-Sys Version 3.32.0 (build 51906) 2018-02-15  

PSdz 5.06.00 


E-Sys  Version 3.31.0 (build 50446) 2017-09-06

PSdz 5.05.00


E-Sys Version 3.30.1 (build 49938) 2017-07-25

PSdz 5.04.02  


E-Sys Version 3.30.0 (build 49694) 2017-06-30

PSdz 5.04.02


E-Sys Version 3.29.0 (build 48884) 2017-03-31

PSdz 5.03.00


E-Sys Version 3.28.1 (build 46869) 2016-09-27

PSdz 5.02.00


E-Sys Version 3.27.1 (build 44813) 2015-08-13

PSdz 5.01.02


E-Sys Version 3.26.1 (build 42487) 2014-08-22

PSdz 5.00.01


E-Sys Version 3.25.3 (build 40861) 2015-12-05

PSdz 4.9.0 


E-Sys Version 3.24.3 (build 38445) 2013-05-22

PSdz 4.8.1


E-Sys Version 3.23.4 (build 36359) 2012-10-29

PSdz 4.7.0


E-Sys Version 3.22.5

E-Sys Version 3.18.4

No comments:

Post a Comment